Slideshow background

ANBI

ANBI

Het Elisabeth Strouven Fonds is bij de belastingdienst gerangschikt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) en geregistreerd onder nummer 3042285.

Als ANBI publiceert zij de navolgende gegevens:

Elisabeth Strouven Fonds: is opgericht als Stichting Elisabeth Strouven op zes maart negentienhonderd drieënzestig en ingeschreven onder nummer 41076415 (RSIN 003042285) in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Limburg.


Voor het Standaardformulier publicatieplicht ANBI vermogensfondsen klik hier

Bezoekadres:
Abtstraat 3
6211 LS Maastricht
T: +31 43 7630899
E: info@elisabethstrouven.nl
www.elisabethstrouvenfonds.nl

Vermogensfonds: Het Elisabeth Strouven Fonds is een vermogensfonds

BTW: Het Elisabeth Strouven Fonds is vrijgesteld van BTW

Doelstelling volgens de statuten: Het fonds heeft ten doel:

  1. Het ondersteunen van sociaal-maatschappelijke activiteiten en projecten in de gemeente Maastricht;
  2. Het ondersteunen van culturele activiteiten en projecten in de gemeente Maastricht, alsmede in de omliggende Euregio Maas-Rijn ten behoeve van het behoud en de ontwikkeling van lokale en (Eu)regionale cultuur;
  3. Het ondersteunen van activiteiten en projecten ter zake van behoud, bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap in de gemeente Maastricht en de Heuvellandgemeenten, en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De stichting tracht haar doel te bereiken door revenuen van haar vermogen af te zonderen en deze revenuen te besteden aan en beschikbaar te stellen voor activiteiten en projecten ter verwezenlijking en bevordering van de drie voornoemde statutaire doelen. Het bestuur is daarnaast bevoegd om tot een maximum van 10% van de gemiddelde revenuen over de vijf voorafgaande boekjaren te besteden aan en beschikbaar te stellen voor activiteiten en projecten zonder gebonden te zijn aan de beleidsterreinen, mits deze gelden worden aangewend ten behoeve van het algemeen nut.

Statuten: de statuten van het Elisabeth Strouven Fonds zijn te raadplegen in het informatiecentrum onder statuten.

Missie, doelstellingen en strategie: Het Elisabeth Strouven Fonds verleent hulp en bijstand en draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van burgers en samenleving in Maastricht en omstreken. Het Fonds realiseert haar missie door financieel bij te dragen aan projecten van organisaties en instellingen die actief zijn in de sociaal-maatschappelijke en culturele sector, en in behoud, bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap . Dat doet het Fonds met behulp van de revenuen die voortvloeien uit het vermogen van de stichting. Hierdoor kunnen initiatieven tot bloei komen en bijdragen aan een goed functionerende, leefbare samenleving.

Projecten
De projecten bestrijken een breed terrein op sociaal-maatschappelijk en cultureel gebied en op het gebied van behoud, bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap. Binnen deze aandachtsgebieden staat het fonds open voor projectenaanvragen van uiteenlopende omvang. Ook kleinschalige initiatieven zijn welkom. Via de toekenning van bijdragen probeert het fonds zo goed mogelijk aan wensen en behoeftes uit de samenleving tegemoet te komen.

Het fonds verleent ook bijdragen via het Elisabeth Strouven Monumentenfonds (in nauwe samenwerking met het Nationaal Restauratiefonds) 
Daarnaast selecteert of initieert het Elisabeth Strouven Fonds een aantal langdurige projecten, binnen de statutaire doelstellingen, die voor een langere periode ondersteund worden. Zie ook: Wat doen wij?


Het actuele beleidsplan: het beleid van het Elisabeth Strouven Fonds is vastgelegd in het businessplan, dat jaarlijks wordt bijgesteld. Het beleggingsbeleid is vastgelegd in een beleggingsstatuut. Het beleggingsstatuut werd bijgesteld en hernieuwd vastgesteld  eind 2015. Voor meer informatie over het vermogen van het Elisabeth Strouven Fonds en hoe het beheerd wordt, klik hier.

Winstoogmerk: het Elisabeth Strouven Fonds heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 3.4 van de statuten en uit de feitelijke werkzaamheden. Voor zover het fonds winst maakt, bijvoorbeeld op projecten, komen deze revenuen ten goede aan haar doelstelling.

College van Advies Vermogensbeheer: het Elisabeth Strouven Fonds heeft een College van Advies Vermogensbeheer. In dit college zitten:
Prof. Dr. R. Bauer, Professor of Finance, leerstoel Institutional Investors, Maastricht University
Prof. Dr. P. Eichholtz, Professor of Real Estate and Finance, Maastricht University
Dhr. L. Prompers, projectdirecteur A2 Maastricht; adviseur bij o.a. projecten Zuidasdok A'dam en Ring Antwerpen
Dhr. M.H.J. Oomes, directeur Financiën en Bedrijfsvoering Pre Wonen (Haarlem)

Drs. O. Akkermans, adviseur Avé-Vermogensbegeleiding (incidenteel advies)

Bestemming liquidatiesaldo: Zoals artikel 29, lid 5 van de statuten aangeeft, zal bij een eventuele liquidatie de bestemming van een overschot zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van het fonds besteed worden aan: (a) een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling of (b) een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

Werkzaamheden: de werkzaamheden en de wijze waarop de werkzaamheden worden verricht zijn geformuleerd in het businessplan. Hiermee draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten.

Werving van gelden: het fonds werft geen gelden.

Bestedingsbeleid: het fonds besteedt het rendement op haar vermogen, conform haar doelstelling, op grond van de door het fonds geformuleerde en op haar website gepubliceerde criteria, aan door haar geselecteerde projecten. Een overzicht is opgenomen in het jaarverslag te vinden in de bibliotheek op de website. Met ingang van 1 januari 2014 is een actueel overzicht van gehonoreerde projecten en bestedingen te raadplegen op de website, onder giften.

Beschikking over het vermogen: Op grond van de statuten en in het bijzonder artikel 18, van het fonds en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts)persoon doorslaggevende zeggenschap binnen het fonds. Aldus kan geen enkele (rechts)persoon beschikken over het vermogen van het fonds als ware het eigen vermogen.

Bestuursmodel, samenstelling en de namen van de leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur

Elisabeth Strouven Fonds is per 1 januari 2013 overgegaan van een Raad van Bestuur-model naar een Raad van Toezicht-model.

Leden van de Raad van Toezicht:
Mevr. Drs. J.J.W. Nelissen RA, voorzitter
Dhr. Ir. R.C. van der Giessen, lid
Mevr. Dr. A. Esmeijer, lid 
Mevr. Mr. M.J.Y. Paulussen, lid
Dhr. Drs.R. Huppertz, lid

Leden van de Raad van Bestuur:
Dhr. Drs. G.M.J. van den Broek, directeur/bestuurder

Beloningsbeleid: Beloningsbeleid algemeen: het beloningsbeleid van het fonds is er op gericht te belonen volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend bij haar status als algemeen nut beogende instelling.

Vergoeding leden van de Raad van Toezicht: bij de vergoedingen van de leden van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van de NVTZ-normen. (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen). Beloningsbeleid bestuur en medewerkers: bestuur en medewerkers zijn in dienst van het fonds. Het beloningsbeleid volgt de CAO Verpleeg- en verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT).

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van het fonds: Het Elisabeth Strouven Fonds geeft jaarlijks financiële steun aan meer dan 100 projecten. Een overzicht is te vinden in het Informatiecentrum op de website van het fonds onder jaarverslag. In de verslagen wordt onder meer ingegaan op de activiteiten van het Elisabeth Strouven Fonds, per aandachtsgebied of programma.

Jaarrekening
In het Informatiecentrum op onze website publiceren wij nu ook de vastgestelde jaarrekening.


 

Blijf op de hoogte en meld u hier aan voor de nieuwsbrief